Pravidla Soutěže

 

Pravidla „kvízu KPCS CZ“ (dále jen Soutěž) v rámci konference TechEd 2023

1) Vyhlašovatel soutěže

a) Pořadatelem a vyhlašovatelem Soutěže je společnost KPCS CZ, s.r.o., se sídlem Pikrtova 1737/1a, 140 00, Praha 4, IČ: 27218848, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105340 (dále jen „vyhlašovatel“).

2) Doba platnosti, název, místo soutěže

a) Soutěž bude probíhat od 23. 5. 2023 od 00:00 hodin do 25. 5. 2023 do 23:59:59 hodin a je rozdělena do 3 kol.

b) Jednotlivá kola Soutěže budou probíhat:

První kolo bude probíhat od 23. 5. 2023 od 00:00 hodin do 23. 5. 2023 do 23:59:59

Druhá kolo bude probíhat od 24. 5. 2023 od 00:00 hodin do 24. 5. 2023 do 23:59:59

Třetí kolo bude probíhat od 25. 5. 2023 od 00:00 hodin do 25. 5. 2023 do 23:59:59

c) Soutěž probíhá na území České republiky.

d) Odpovědi pro dané kolo Soutěže jsou platné vždy jen v daný termín kola Soutěže v bodě 2 b).

3) Působnost pravidel

a) Tato pravidla se vztahují výlučně na Soutěž tak, jak je uvedena v bodě 2 těchto pravidel (dále jen „Pravidla“).

4) Účastníci soutěže

a) Účastníkem Soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“) a která byla účastníkem konference TechEd 2023 (https://www.teched.cz/cs/).

b) Pro účast v Soutěži je podmínkou dodržet veškerá tato Pravidla stanovená vyhlašovatelem a zveřejněná na stránkách „https://kpcs.cz/cs/teched/pravidla.html“.

c) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci vyhlašovatele ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále se ze soutěže vylučují poskytovatelé on-line služeb vyhlašovatele, jejich zaměstnanci a spolupracovníci. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

e) Každý účastník Soutěže může k zapojení do Soutěže použít pouze jeden účet.

e) Účast v Soutěži je bezplatná a dobrovolná.

5) Přihlášení do Soutěže a další podmínky účasti

a) Každé výherní kolo Soutěže, jeho zadání a další podmínky zveřejní vyhlašovatel v rámci tištěných a jiných materiálů, kterou jsou součástí konference TechEd 2023.

b) Přihlášení do Soutěže se bude konat na:

  1. Kolo: kpcs.cz/cs/teched/den-1

  2. Kolo: kpcs.cz/cs/teched/den-2

  3. Kolo: kpcs.cz/cs/teched/den-3

c) Účastníkem příslušného kola Soutěže se stává každý účastník, který akceptuje Pravidla, splňuje podmínky Soutěže a zašle prostřednictvím Microsoft Forms soutěže odpověď vyhlašovateli, která bude splňovat zadání Soutěže. 

6) Princip výhry

a) Po uplynutí doby konání příslušného kola Soutěže vyhlašovatel nejpozději do 2. 6. 2023 vyhodnotí odpovědi, přičemž výsledky zveřejní na:

  1. Kolo: kpcs.cz/cs/teched/den-1

  2. Kolo: kpcs.cz/cs/teched/den-2

  3. Kolo: kpcs.cz/cs/teched/den-3

Popřípadě na svých webových stránkách nebo sociálních sítích

b) Výherce v každém kole určí:

správnost odpovědí účastníků Soutěže

rychlost odpovědí účastníků Soutěže

c) Pokud nastane situace, kdy více soutěžících zodpoví správně stejný počet odpovědí a zároveň ve stejném čase, bude o pořadí (výhrách) rozhodovat los. Losování budou přítomni vždy alespoň dva zástupci vyhlašovatele.

d) V každém kole Soutěže se bude soutěžit o 3 ceny, konkrétně tedy o první místo, druhé místo a třetí místo.

e) Každý účastník může vyhrát v témže kole pouze jednu cenu. Soutěže se každý účastník může zúčastnit opakovaně tj. soutěžit v rámci více kol, v každém soutěžním kole však pouze jednou.

f) Každý účastník, který se zúčastní kola Soutěže v jiném termínu, než je uvedeno v bodu 2b), tak je automaticky vyřazen a jeho odpověď se nebude brát v potaz.

g) Výhry nelze vyměnit a nelze za ně požadovat finanční ekvivalent.

7) Ceny

a) Na každé soutěžní kolo stanoví vyhlašovatel předem seznam výher.

a) Vylosované výherce kontaktuje nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od losování. Svojí účastí v Soutěži dává účastník souhlas ke způsobu notifikace a zveřejnění vylosovaného výherce.

b) Po oznámení výherců je výherce povinen do 10 pracovních dnů v přímé zprávě oznámit vyhlašovateli svou doručovací adresu v České republice nebo adresu výdajového místa služby Zásilkovna a e-mailový kontakt. V případě, že výherce ve stanovené lhůtě neoznámí doručovací údaje, ztrácí nárok na získanou výhru.

c) Výhry budou doručovány (dle povahy výhry) na e-mailový kontakt výherce nebo přepravní službou na výhercem uvedenou adresu. Při vrácení zásilky vyhlašovatel učiní maximálně jeden opakovaný pokus o doručení.

d) K odeslání výhry dojde nejdříve 14 dnů po oznámení doručovacích údajů dle odst. b) tohoto článku výhercem. Náklady přepravu a doručení výher nese vyhlašovatel.

e) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud výherce uvede adresu mimo území ČR.

f) Vyhlašovatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození při případném doručování výhry způsobené třetí stranou či výhercem.

g) Vyhlašovatel je oprávněn výhru nahradit výhrou srovnatelnou (jak ve vztahu k druhu výhry, tak k její hodnotě), pokud z jakýchkoliv důvodů nebude možné výše specifikovanou výhru zajistit.

h) Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch vyhlašovatele.

8) Osobní údaje

a) Účastník Soutěže uděluje vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím sdělených v rámci Soutěže. Souhlas účastníka je udělen za účelem účasti v Soutěži, pořádání Soutěže, pro případné předání výhry, dále za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku Soutěže.

b) Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů je bezplatný a dobrovolný, je však podmínkou účasti v Soutěži.

c) Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost KPCS CZ, s.r.o., se sídlem Pikrtova 1737/1a, 140 00, Praha 4, IČ: 27218848, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105340.

d) Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze Soutěže bez náhrady. Účastník má dále právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

e) Účastník má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě podezření z porušení svých práv.

f) Účastí v Soutěži uděluje účastník vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů i pro případ, že se stane výhercem některé z cen, a to souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografii s podobiznou) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

9) Stížnosti

a) O jakýchkoliv stížnostech rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.

b) Stížnost týkající se způsobu vedení Soutěže je účastník oprávněn podat písemně tak, aby byla doručena vyhlašovateli nejpozději do 7 dnů od data ukončení příslušného kola Soutěže. Na později doručené stížnosti nebude brán zřetel.

c) Písemná stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, přesnou adresu účastníka a podrobný popis a odůvodnění stížnosti. Stížnost je třeba zaslat doporučeně na adresu vyhlašovatele.

d) Stížnosti budou vyhlašovatelem posouzeny do 7 pracovních dnů od data jejich přijetí.

10) Závěrečná ustanovení

a) Vymáhání účasti a výher soudní cestou je vyloučeno.

b) Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly a podmínkami Soutěže.

c) Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže (především funkčnost internetu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže.

d) Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli účastníka ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže.

e) Vyhlašovatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže účastníky. Bude-li mít vyhlašovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi pomohla k účasti či výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé Soutěže, fair play a dobrých mravů. Takové rozhodnutí vyhlašovatele je konečné, bez možnosti odvolání.

f) Vyhlašovatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami či užíváním výher nebo v souvislosti s nimi.

g) Každý účastník se účastí v Soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

h) Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na adresu „sasek@kpcs.cz“.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 23. 5. 2023.

Sdílej v médiích

pravidla

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

Kontaktujte nás
map us
map eu