Nejsme tu sami

Podnikáme odpovědně.

Touch the future. #DigitalOrganization

Dodržujeme etiku v podnikání

Jsme a chceme i nadále být spolehlivým zaměstnavatelem a obchodním partnerem. Dodržujeme platné zákony a dodržujeme níže uvedené normy, protože si uvědomuje dopady našeho podnikání. Je pro nás důležité, aby tyto normy respektovali nejen naši zaměstnanci, ale také všichni, kterých se naše podnikání dotýká. Podnikat odpovědně je pro nás důležité.

Jsme proti všem formám korupce a zneužívání důvěrných informací. Transparentnost a čestnost v podnikání je pro nás klíčová.

web image

Zdraví, bezpečnost při práci a worklife balance

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců je prioritou, stejně jako vyváženost mezi pracovním a osobním životem. Podporujeme flexibilitu našich zaměstnanců, až již jde o zaměstnance s dětmi či sendvičovou generaci, starající se o děti a seniory.

web image

Ekonomická udržitelnost

Naše podnikání je založeno na špičkových technologiích, a proto se také aktivně podílíme na jejich popularizaci a inovacích. Pomáháme firmám růst využíváním moderních technologií a digitalizace.

web image

Genderová rovnost a zákaz diskriminace

Nabízíme všem zaměstnancům stejnou příležitost z pohledu kariéry a odměňování bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženství, rasu, věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci, politický názor, nebo sociální či etnický původ. Stejně tak požadujeme od zaměstnanců a spolupracujících osob, aby jednali v souladu s nediskriminační politikou.

web image

Sociální odpovědnost

Cítíme potřebu pomáhat, a to zejména těm, kteří si sami pomoci nemůžou. Nejsme a nikdy nebudeme lhostejní.

web image

Informační bezpečnost

Dbáme na to, abychom eliminovali všechna rizika spojená s narušením informační bezpečnosti a chránili tak data a systémy našich zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků. Zároveň provádíme trvalou osvětu v této oblasti, abychom omezili růst kybernetické kriminality a zneužívání informací.

web image

Politika Managementu KPCS

Touto politikou chceme podat zákazníkům, partnerům, všem osobám, které pro náš pracují a veřejnosti, naše představy o hodnotách, obchodních vztazích a našem etickém kodexu a vyjádřit naše zaměření a závazky ve vztahu ke kvalitě produktů, bezpečnosti informací, životnímu prostředí.

1. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

Naši zákazníci jsou našimi partnery, s nimiž budujeme dlouhodobé a konstruktivní vztahy plněním jejich požadavků a zastupováním jejich zájmů s plnou diskrétností. Při zahájení projektu analyzujeme přání a potřeby zákazníka a následně vypracujeme optimalizované řešení na odpovídající úrovni techniky

2. VEDOUCÍ POSTAVENÍ NA TRHU

V našich hlavních obchodních oblastech náležíme, díky technologické úrovni a kvalitě konzultačních činností a zpracování projektů, k vedoucím společnostem v oboru. Naši špičkovou pozici trvale upevňujeme cílevědomou a iniciativní spoluprací zaměstnanců firmy, jejich motivací, přesně vymezenými kompetencemi při řízení v součinnosti s aktivním integrovaným systémem managementu vedoucím k neustálému zlepšování, k němuž se zavazujeme. Přijímáme zásadně jen takové projektové a konzultační úkoly, u kterých jsme přesvědčeni, že můžeme za stanovených podmínek převzít zodpovědnost.

3. RŮST A ÚSPĚCH

Od našeho založení zaznamenává naše společnost trvalý kvalitativní a kvantitativní růst, o který nadále usilujeme. Vedení společnosti poskytuje veškeré zdroje potřebné pro naplňování politiky a cílů managementu Trvalý úspěch naší práce měříme podle kvality námi projektovaných a realizovaných akcí, podle následné spokojenosti zákazníků s našimi službami, podle souladu s právními a jinými požadavky, s ohledem na bezpečnost informací a kde je to možné i podle šetrnosti k životnímu prostředí.

4. PRACOVNÍCI

Rozsáhlé znalosti i zkušenosti našich pracovníků považuje vedení společnosti za velký kapitál do budoucnosti. Každý jednotlivý pracovník významně přispívá svojí činností k úspěchu naší společnosti a nese tak svůj podíl zodpovědnosti za společnost. Zavazujeme se motivovat a podporovat každého pracovníka v jeho dalším osobním vývoji vzděláváním, výcvikem a předáváním zkušeností, a to nejen v oblasti profesní, ale i ve vazbě na životní prostředí a bezpečnost informací. Dodavatelé významně ovlivňují kvalitu a výsledky našich činností. Proto věnujeme pozornost jejich výběru, hodnocení a spolupráci s nimi.

Etický Kodex KPCS

Naše společenská odpovědnost se podle nás týká různých ekonomických, společenských a environmentálních aspektů. Náš kodex chování objasňuje naši misi, hodnoty a principy naší organizace a propojuje je s profesními standardy chování. Definuje principy, standardy a morální a etická očekávání, kterým jsou podrobováni zaměstnanci společnosti a třetí strany, které s námi přicházejí do styku.

Základní Principy

Ve svém každodenním rozhodování bere KPCS ohled na potřeby svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších zainteresovaných subjektů, na které mají naše aktivity přímý či nepřímý dopad. Snaha minimalizovat jakýkoliv negativní vliv našeho podnikání na životní prostředí je jednou z našich klíčových činností.

KPCS odmítá jakoukoliv formu diskriminace ve vztahu ke všem našim obchodním partnerům. KPCS podniká v souladu s platnými právními předpisy, oborovými standardy a etickými zásadami, jakož i našimi interními pravidly. Společnost se zavazuje k dodržování principů čestnosti a poctivosti při vykonávání všech našich aktivit.

Jsme hrdí na skutečnost, že všechny námi poskytované informace jsou jasné, transparentní a úplné, abychom byli důvěryhodnými partnery třetím stranám.

Pracovníci, Pracovní podmínky a Lidská práva

Morální a fyzická integrita zaměstnanců a externích pracovníků je v popředí zájmů KPCS. Zajišťujeme pracovní podmínky respektující důstojnost každého jednotlivce, nezatěžující životní prostředí a splňující požadavky na zdraví a bezpečnost všech zúčastněných.

KPCS dbá na to, aby pracovní prostředí odpovídalo relevantním zásadám zdraví a bezpečnosti práce. KPCS dohlíží, spravuje a usiluje o prevenci všech rizik spojených s výkonem našich obchodních aktivit.

Zaměstnancům poskytujeme odměnu, která je vzhledem k danému oboru a místnímu pracovnímu trhu konkurenční. Pracujeme na tom, abychom zajistili plný soulad s relevantní předpisy pro mzdy, pracovní dobu a práci přes čas a poskytuje benefity (např. zdravotní volno, jídelnu, team buildingové aktivity, různá školení a podporu sebevzdělávání).

S důvěrnými informacemi je nakládáno v souladu s relevantními právními předpisy. Přijímáme opatření, abychom předešli přístupu třetích stran k informacím, pokud k tomu nemají legitimní obchodní důvody.

Řízení incidentů a nehod

Svým zaměstnancům zajišťujeme pravidelné školení pokrývající témata jako: Bezpečnost práce pro zaměstnance, GDPR, informační a kybernetická bezpečnost, požární ochrana a školení řidičů.

Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání

Respektujeme právo svých zaměstnanců se sdružovat či nesdružovat v odborových organizacích, aniž by jim za to hrozily jakékoliv postihy, zastrašování či obtěžování. Jsou-li zaměstnanci zastupováni právně uznanou odborovou organizací, naším závazkem je zahájit konstruktivní dialog s jejich svobodně zvolenými zástupci. Zavazujeme se s těmito zástupci v dobré víře vyjednávat.

Toto právo zajišťuje prostředí silné oboustranné komunikace mezi pracovníky a managementem. Pracovníci mají právo se organizovat, kolektivně vyjadřovat svůj hlas a hájit své zájmy.

Obtěžování a diskriminace

Jsme odhodláni poskytovat rovné příležitosti a odsuzujeme jakoukoliv diskriminaci a obtěžování. Usilujeme o to, aby u nás na pracovišti nedocházelo k diskriminaci ani obtěžování na základě rasy, pohlaví, státní příslušnosti, etnického původu, vyznání, věku, postižení, sexuální orientace, genderové identifikace nebo vyjádření, politického přesvědčení nebo jiného stavu chráněného zákonem. Nábor, přijímání, rozmísťování, školení, odměňování a růst zaměstnanců ve společnosti se zakládají na kvalifikaci, výkonnosti, znalostech a zkušenostech.

Netolerujeme neuctivé nebo nevhodné chování, nespravedlivé zacházení ani odplatu jakéhokoliv druhu. Obtěžování na pracovišti a v jakýchkoli pracovních záležitostech mimo pracoviště je nepřípustné.

Dětská práce a mladiství pracovníci

„Dětský pracovník“ je člověk, který dosud nedovršil věk patnácti let. Jako společnost zakazujeme veškeré formy dětské práce ve svých aktivitách i dodavatelském řetězci. Využití dětské práce je nepřijatelné a představuje riziko pro vzdělávání dětí, jejich zdraví i mentální a společenský vývoj.

„Mladistvý pracovník“ je člověk, který má podle práva právo pracovat, tj. dovršil minimální věk pro zaměstnání patnáct let, ale je mladší osmnácti let. Nebudeme najímat mladistvé pracovníky na práci přesahující jejich fyzickou a mentální kapacitu ani práci, která představuje riziko pro zdraví nebo při ní hrozí nehody, přičemž se lze domnívat, že mladá osoba si těchto rizik vzhledem ke svému nedostatku zkušeností nebo školení nemusí být vědoma.

Dítě nebo mladistvý se při účasti na aktivitách společnosti nikdy nesetká s týráním nebo zneužíváním.

Moderní otroctví

Zakazujeme využívání jakékoliv formy nucené práce včetně vězeňské práce, nevolnické práce, otrocké práce, vojenské práce, moderních forem otroctví a jakékoliv formy obchodu s lidmi.

Zákazníci

Přisuzujeme velkou důležitost tomu, abychom zajistili, že námi poskytované služby IT dosahují nejvyšších standardů kvality, a usilujeme, abychom neustále zlepšovali služby nabízené zákazníkům. Zajímáme se o názory a požadavky svých zákazníků. Zavedli jsme nejmodernější technologie ICT, abychom vyhověli jejich potřebě špičkových služeb.

Principy spravedlnosti, spolupráce, čestnosti, profesionality a transparentnosti jsou základem všech našich smluvních vztahů a komunikace s klienty.

Společnost má zavedeny vhodné profesní standardy pro vykonávání úkolů, které svěřujeme svým zaměstnancům. Z tohoto důvodu jsme plně odhodláni zlepšovat své lidské zdroje a poskytovat řádné školení i vzdělávací nástroje.

Bezpečnost a Ochrana zdraví

Bezpečnost našich zaměstnanců je nesmírně důležitá. Zajišťujeme zdravé a bezpečné pracoviště a dodržujeme platné zákony, předpisy a interní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Pracujeme na tom, aby naše pracoviště bylo bezpečné, zdravé a produktivní, nasloucháme připomínkám svých zaměstnanců, reagujeme na rozpoznaná rizika nehod, zranění a zdravotních dopadů a usilujeme o nápravu.

Svým zaměstnancům poskytujeme pravidelná školení pokrývající témata jako je bezpečnost práce pro zaměstnance, GDPR, informační a kybernetická bezpečnost, požární ochrana a školení řidičů.

Etika Podnikání

Naší politikou je vykonávat své veškeré činnosti poctivým a etickým způsobem. V žádném případě netolerujeme uplácení ani korupci a přijali jsme závazek se v souvislosti s veškerými obchodními jednáními a vztahy všude na světě chovat profesionálně, spravedlivě a čestně.

KPCS se zavazuje předcházet potenciálnímu střetu zájmů, což se vztahuje nejen na situace upravené zákonem, ale také na ty, kdy by náš zaměstnanec jednal v zájmu KPCS nebo ve vlastním.

Jak nám ukládá zákon, v KPCS respektujeme důvěrnost všech informací, s nimiž přicházíme do styku. Informace využíváme pouze k výkonu svých pracovních povinností.

Politika ochrany životního prostředí

Soustavně hledáme příležitosti, jak zlepšit svůj výkon při ochranně životního prostředí omezováním plýtvání energií, vodou, papírem a spotřeby paliv i ujetých kilometrů. Podporujeme úpravu odpadu jeho opětovným využitím a recyklací, abychom minimalizovali množství odpadu odesílaného na skládky. Soustředíme se na rozpoznávání a třídění materiálů k recyklaci.

Emise skleníkových plynů, energetická výkonnost a obnovitelná energie

U svých služeb a řešení usilujeme o co možná nejnižší dopad na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, aby ekosystémy zůstaly neporušené a naše činnost měla pozitivní dopad na společnost. Dodržování nařízení na ochranu životního prostředí, standardů a dobrovolných závazků je základním předpokladem našich aktivit.

Soustředíme se na čtyři oblasti priorit:

Změna klimatu

Zavazujeme se dodržovat Pařížskou dohodu o změně klimatu. Cílem je stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální společností. Do roku 2027 plánujeme snížit emise skleníkových plynů o 30 % ve srovnání s rokem 2015, a to pro celý životní cyklus našich výrobků. Aktivně přispíváme k přechodu na obnovitelné zdroje energie v životním cyklu výrobků.

Usilujeme o transparentnost našich závazků a spolupráci s našimi zákazníky za použití zelených datových center Microsoft v celém našem portfoliu služeb. Každý náš zákazník si může snadno zkontrolovat své snížení emisí skleníkových plynů na kalkulačce udržitelnosti Microsoft.

Zdroje

Máme v úmyslu maximalizovat efektivní využívání zdrojů a podporovat přístupy kruhové ekonomiky při využívání surovin, energie, vody a půdy. Do roku 2027 plánuje snížit vedlejší ekonomické dopady na životní prostředí (CO2, energie, voda, odpad, těkavé organické látky) o 45 % ve srovnání s rokem 2010.

Kvalita ovzduší

Prosazujeme e-mobilitu, abychom zlepšili kvalitu ovzduší v lokalitách, kde působíme. Celkový podíl elektrických v naší vozové flotile má do roku 2030 vyrůst nejméně o 40 %.

Dodržování nařízení na ochranu životního prostředí

Naším cílem je být pro ostatní vzorem moderní, transparentní a úspěšné společnosti ve smyslu integrity tím, že zavedeme a budeme řídit efektivní systémy managementu dopadů na životní prostředí našich řešení mobility napříč všemi stádii životního cyklu výrobků.

Porušení kodexu

KPCS nebude tolerovat porušení principů stanovených Kodexem chování. Každé porušení kodexu bude vést k disciplinárnímu řízení vedenému společností proti odpovědné osobě.