Pravidla Soutěže

 

Pravidla „soutěže KPCS CZ“ (dále jen soutěž) v rámci konference TechEd 2024

1. Vyhlašovatel soutěže

a) Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost KPCS CZ, s.r.o., se sídlem Pikrtova 1737/1a, 140 00, Praha 4, IČ: 27218848, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105340 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti, název, místo soutěže 

a) Celá soutěž bude probíhat od 21. 5. 2024 od 00:00 hodin do 23. 5. 2024 do 23:59:59 hodin.

b) Soutěž probíhá na území České republiky.

3. Působnost pravidel

a) Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž tak, jak je uvedena v bodě 2 těchto pravidel (dále jen „Pravidla“).

4. Účastníci soutěže

a) Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“) a která byla účastníkem konference ISSS (https://www.teched.cz/cs/).

b) Pro účast v Soutěži je podmínkou dodržet veškerá tato Pravidla stanovená vyhlašovatelem a zveřejněná na stránkách „https://kpcs.cz/cs/isss/pravidla.html“.

c) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci vyhlašovatele ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále se ze soutěže vylučují poskytovatelé on-line služeb vyhlašovatele, jejich zaměstnanci a spolupracovníci. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

d) Každý účastník soutěže může k zapojení do soutěže použít pouze jeden účet.

e) Účast v soutěži je bezplatná a dobrovolná.

5. Přihlášení do Soutěže a další podmínky účasti

a) Každé výherní kolo soutěže, jeho zadání a další podmínky vyhlašovatel zveřejní v rámci tištěných a jiných materiálů, kterou jsou součástí konference ISSS.

b) Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje Pravidla, splňuje podmínky soutěže a poskytne potřebné informace o zapojení se do slosování, které bude splňovat zadání soutěže. 

6. Princip výhry

a) Po uplynutí doby konání příslušného kola soutěže vyhlašovatel nejpozději do 21. 5. 2024 vylosuje výherce přičemž výsledek zveřejní na:

Svých webových stránkách

b) V této soutěži se soutěží pouze o jednu cenu.

c) Soutěže se každý účastník může zúčastnit pouze jednou.

d) Výhru nelze vyměnit a nelze za ni požadovat finanční ekvivalent.

7. Ceny

a) V rámci soutěže stanoví vyhlašovatel předem výhru.

b) Vylosované výherce kontaktuje nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od losování. Svojí účastí v soutěži dává účastník souhlas ke způsobu notifikace a zveřejnění vylosovaného výherce.

c) Po oznámení výherce je fyzická osoba povinna do 10 pracovních dnů v přímé zprávě oznámit vyhlašovateli svou doručovací adresu v České republice nebo adresu výdajového místa služby Zásilkovna a e-mailový kontakt. V případě, že výherce ve stanovené lhůtě neoznámí doručovací údaje, ztrácí nárok na získanou výhru.

d) Výhra bude doručována kurýrní službou na výhercem uvedenou adresu. Při vrácení zásilky vyhlašovatel učiní maximálně jeden opakovaný pokus o doručení.

e) K odeslání výhry dojde nejdříve 14 dnů po oznámení doručovacích údajů dle odst. b) tohoto článku výhercem. Náklady přepravu a doručení výher nese vyhlašovatel.

f) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud výherce uvede adresu mimo území ČR.

g) Vyhlašovatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození při případném doručování výhry způsobené třetí stranou či výhercem.

h) Vyhlašovatel je oprávněn výhru nahradit výhrou srovnatelnou (jak ve vztahu k druhu výhry, tak k její hodnotě), pokud z jakýchkoliv důvodů nebude možné výše specifikovanou výhru zajistit.

i) Nepřevzatá výhra propadává ve prospěch vyhlašovatele.

8. Osobní údaje

a) Účastník Soutěže uděluje vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím sdělených v rámci Soutěže. Souhlas účastníka je udělen za účelem účasti v soutěži, pořádání Soutěže, pro případné předání výhry, dále za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže.

b) Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů je bezplatný a dobrovolný, je však podmínkou účasti v Soutěži.

c) Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost KPCS CZ, s.r.o., se sídlem Pikrtova 1737/1a, 140 00, Praha 4, IČ: 27218848, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105340.

d) Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze Soutěže bez náhrady. Účastník má dále právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

e) Účastník má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě podezření z porušení svých práv.

f) Účastí v Soutěži uděluje účastník vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů i pro případ, že se stane výhercem ceny, a to souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografii s podobiznou) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

9. Autorská práva – licence

a) Zasláním či jakýmkoliv zpřístupněním svého autorského díla / textu, pokud má povahu autorského díla, výtvarného díla, fotografie či videa atp. - dále vše jen „autorské dílo“/ v rámci své účasti v soutěži poskytuje účastník vyhlašovateli k autorskému dílu bezplatnou výhradní licenci pro území celého světa, na celou dobu trvání majetkových práv, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům jejího užití, zejména k jeho šíření prostřednictvím webových stránek nebo profilů na sociálních sítích (zejména k jeho rozmnožování a šíření prostřednictví sítí  YouTube, Facebook, Instagram).

b) Účastník uděluje v rámci licence vyhlašovateli souhlas se zveřejněním autorského díla, s jeho úpravami, zpracováním včetně překladu, spojením s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i s tím, aby vyhlašovatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem a užíval jej komerčním způsobem ve spojení s vlastními výrobky nebo službami.

c) Licenci dle tohoto článku 9 těchto Pravidel je vyhlašovatel oprávněn využít zejména pro:

(ca) oblast nahrávacích a reprodukčních děl a jejich zpracování – výrobu jakoukoli technikou, včetně tisku, reprografie, magnetického záznamu a digitální technologie,

(cb) obchodování s originály děl a jejich zpracováním nebo kopiemi, na kterých byla díla zaznamenána, pro marketing, zapůjčení nebo pronájem originálu nebo kopií,

(cc) šíření děl a jejich zpracování jiným způsobem, než jaký je popsán v bodě c) nebe dále pro veřejné představení, výstavy, promítání, reprodukce, veřejné zveřejňování děl takovým způsobem, aby k nim měl každý přístup na místě a v čase, který si sám zvolí, vysílání prostřednictvím televizních stanic, včetně satelitů, šíření v tisku, na internetu, na velkoformátových plakátech a v jakékoli jiné formě propagace nebo reklamy,

(cd) bezplatné užívání a využívání děl a jejich jednotlivých prvků z hlediska reklamy, propagace nebo označování zboží,

(ce) úpravy děl v celku nebo zčásti a pro provádění jejich zpracování v celku nebo zčásti, zejména právo na úpravu, opravu, jakékoli změny a přizpůsobení jednotlivých prvků děl nebo celku.

d) Účastník souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji zcela či částečně dále poskytnout formou podlicence.

e) Účastník zasláním či jakýmkoliv zpřístupněním svého autorského díla potvrzuje, že ve vztahu k dílu disponuje veškerými právy a souhlasy nutnými k jeho zpřístupnění a k poskytnutí výše uvedené licence. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení či v případě zásahu do práv vyhlašovatele nebo třetích osob je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

f) Vyhlašovatel má právo anonymně šířit oceněné soutěžní příspěvky, řádně je zpracovat, využívat a udělovat souhlasy s navazujícími autorskými právy, jakož i rozhodovat o prvním veřejném zveřejnění oceněných soutěžních odpovědí a právo dohlížet na využívání soutěžních odpovědí.

10. Stížnosti

a) O jakýchkoliv stížnostech rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.

b) Stížnost týkající se způsobu vedení Soutěže je účastník oprávněn podat písemně tak, aby byla doručena vyhlašovateli nejpozději do 7 dnů od data ukončení příslušného kola Soutěže. Na později doručené stížnosti nebude brán zřetel.

c) Písemná stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, přesnou adresu účastníka a podrobný popis a odůvodnění stížnosti. Stížnost je třeba zaslat doporučeně na adresu vyhlašovatele.

d) Stížnosti budou vyhlašovatelem posouzeny do 7 pracovních dnů od data jejich přijetí.

11. Závěrečná ustanovení

a) Vymáhání účasti a výher soudní cestou je vyloučeno.

b) Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly a podmínkami Soutěže.

c) Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže (především funkčnost internetu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže.

d) Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli účastníka ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

e) Vyhlašovatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže účastníky. Bude-li mít vyhlašovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi pomohla k účasti či výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže, fair play a dobrých mravů. Takové rozhodnutí vyhlašovatele je konečné, bez možnosti odvolání.

f) Vyhlašovatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami či užíváním výher nebo v souvislosti s nimi.

g) Každý účastník se účastí v Soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

h) Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na adresu „sasek@kpcs.cz“.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 13. 5. 2024.

Sdílej v médiích

pravidla

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

Kontaktujte nás
map us
map eu